Message/Invitation

Gaite Family

Isang maalab na pagbati sa inyo mga ate at kuya! Tuloy po kayo sa Bulacan – ang lalawigan ng mga magigiting na bayani’t magagandang dilag! Sa marikit na lungsod ng Malolos ay atin pong gaganapin ang ikalabing-apat na pagtitipon ng PREX sa buong Pilipinas: “Ang Galak ng Pamilyang Nagmamahalan ay Galak ng Simbahan”.

Tunay nga ng malalim ang galak na dulot ng ating sama-samang pananalig sa ating Panginoon sa gitna ng mga iba’t-ibang hamon, unos, kabiguan at tagumpay sa buhay, at ang ating pagsisikap maisabuhay at maipahayagang Mabuting Balita ng Kanyang dakilang biyaya ng pag-ibig at awa sa ating lahat bilang magkakapatid kay Kristo.

Kung paanong ang ating mga karanasan sa PREX ay patuloy na nag papalalim ng ating pakikipag-ugnayan at pagkakilala sa Diyos, sa bawat isa at salahat ng kanyang nilalang, taos na dalangin din namin na nawa tayong lahat ay muling magkita-kita at magkasama-sama sa banal na “piging” na ito at muling pagsaluhan ang kagalakang dulot ng Kanyang walang hanggang pagmamahal sa atin – Kanyang Pamilya at Simbahan!

Sumasainyo kay Kristo,

Kuya Manny & Ate Abel Gaite
Pangulo ng NAPPS